Sat. Jul 13th, 2024
0 0
Read Time:1 Minute, 5 Second

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และจะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ว่า หากลงทะเบียนแล้วอย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ในวันที่ 7 พฤาภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้สำหรับการใช้สิทธิ 7 ขั้นตอนประกอบด้วยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ โดยสามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือตรวจสอบ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหลักฐานแสดงตนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ

ขั้นตอนที่ 3 ลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตร พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง และซองใส่บัตร

ขั้นตอนที่ 4 ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย

ขั้นตอนที่ 5 พับบัตรเลือกตั้ง ที่ทำเครื่องหมายแล้ว ใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 6 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)ลงลายมือชื่อกำกับซองใส่บัตรเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 7 หย่อนซองใส่บัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin